Trash Self Priming

Pump 2" Trash Gas
Pump 3" Trash Gas
Pump 4" Trash Gas
Pump 4" Trash Diesel ***
Pump 6" Trash Diesel ***
Pump 10" Trash Diesel ***

trash self priming

Tags: